بررسى و تحلیل از خطبه قاصعه و پیوند آن با زمینه ‏هاى سیاسى، اجتماعى كوفه

در فصل نخست، علاوه بر طرح بحث های مقدّماتى، چشم ‏انداز كلّى خطبه قاصعه ارائه شده است. در فصل دوم، ...