سؤال كردن- از خود راضى بودن

پرسش كردن وسيله پوشاندن عيب هاست، و انسان از خودراضى، دشمنان او فراوانند

از خود راضی!

تصویر حدیثی، آن كه از خودش راضى باشد، ناراضيان از او فراوان شوند.

مذمت امتیاز طلبی

عن عامر بن ربيعة: بَينا رَسولُ اللّه صلى الله عليه و آله يَطوفُ‏ بِالبَيتِ‏، إذِ انقَطَعَ شِسعُهُ‏، فَحَلَّ رَجُلٌ شِسعا ...