درآمدی بر تفسیر جامع روایی

این کتاب، به ویژگی های هفت گانه ای که تفسیر جامع روایی باید داشته باشد، پرداخته است.