دریا در قرآن و حديث

قرآن و حدیث، دریا را چگونه معرفی کرده اند؟