آزادی به صرف افطار

کلیپ قرآنی ـ حدیثی

برآوردن حوائج مردم

نيازهاى مردم به شما، از نعمت هاى خداوند بر شماست، پس از نعمت ها ملول نشويد (و آنها را برآورده ...