شرح دعاي صباح (شوشتري)

دعا، كليد ارتباط با واجب الوجود است كه آدمى در آن خواسته هاى خود را از خداوند منان طلب مى ...

ترجمه و شرح دعاي صباح

محمّدتقى بن محمّد شفيع كازرونى بوشهرى از علماى بنام شيعه در قرن چهاردهم به شمار مى آيد . بنابر آنچه ...