دو سرای زندگی

گزیده ای از کتاب دنیا و آخرت از نگاه قرآن و حدیث

دنیا و آخرت از نگاه قرآن و حدیث

مجموعه رهنمودهای آیات و احادیث را در زمینه دنیا و آخرت با نظمى نو.