خُزَیمَة بن ثابِت بن فاکه بن ثَعْلَبَة بن ساعده انصاری

شخصیت شناسی خزیمه بن ثابت و بررسی ماجرای ذوالشهادتین

پژوهش با هدف شخصیت شناسی خزیمه بن ثابت و بررسی ذوالشهادتین انجام شده است. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی با ...