تحليل عناصر داستانی و بررسی مفاهیم تربيتي قصة ذوالقرنین در قرآن كريم

ذوالقرنین به عنوان شخصیتی قدرتمند و مؤمن در سورة کهف ظاهر شده است. داستان با محوریت شخص او و اقداماتی ...