مشیخة النجاشی

در این کتاب علاوه بر معرفی مشایخ نجاشی، اشخاصی که در اسناد موجود در کتاب رجال النجاشی آمده اند، شناسانده ...

واکاوی شیوه های عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی

نجاشی و شیخ طوسی از رجالیان مشهور شیعه هستند، بعد از تاسیس مدرسه حلّه و اعتبارسنجی حدیث بر پایه سند، ...

مقايسه ديدگاه‌های رجالی ابن غضائری و نجاشی

ابن غضائری و نجاشی از عالمان رجالی دوران متقدم به شمار می‌آيند که آرايشان در ميان عالمان دوران متأخر تأثير ...

فهرست اسماء مؤلفی الشيعه

اين مقاله به بررسی تحليلی کتاب احمد بن علی بن عباس نجاشی، از رجاليان معروف شيعه پرداخته و با توجه ...

مشایخ نجاشی و بررسی وثاقت عمومی آنان

احمد بن علی نجاشی، یکی از متخصصان برجسته علم رجال و کتابشناسی است و رجال او در میان چهار کتاب ...

جریان‌شناسی غلو و غالیان در رجال نجاشی

پدیدۀ غلو و غالی‌گری از جمله پدیده‌هایی است که از دیرباز به عنوان آسیبی جدی و ویرانگر، پیکره و جوهرۀ ...