الگوی نظری تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد اسلامی

دو مفهوم دنیا و آخرت در متون اسلامی، از کلیدی‌ترین مفاهیم هستند. اسلام با بیان ارزش هر کدام از آنها ...