رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث

اين مجله تا شماره 80 با نام مطالعات اسلامی منتشر شده است. این نشریه فقط مقاله‌هایی را منتشر خواهد کرد ...

بررسی چرایی کاربرد واژه های آرکائیک در جزء سی ام قرآن کریم

یکی از شیوه‌ های کاربسته در قرآن کریم برای شیواگویی، روگردانی از ادبیات و سبک گفتار روزمرّه است. روزمرّه نبودن ...

روزۀ عاشورا در دو سدۀ نخست هجری (دسته‌بندی و گونه‌شناسی روایات)

روزۀ عاشورا از آیین های معمول اهل سنت است؛ وانگهی، روایت ها در بارۀ خاستگاه و احکامش متهافت به نظر ...

نظریۀ پیوستگی یا گسستگی نزول سوره های قرآن کریم

کیفیت نزول آیات سوره‌ها را می‌توان از جهات گوناگون، از جمله این که آیا میان نزول آیات هر سوره، آیاتی ...

ساختارهای مطلوبیت فعل در قرآن از منظر فقیهان

خداوند در قرآن کریم علاوه بر استخدام صیغۀ امر، مجموعه‌ای از ساختارهای خبری را نیز برای بیان مطلوب خویش به‌کار ...

زیبایی شناسی تناسب معنایی در سوره آل عمران

قرآن کریم معجزه جاویدان خداوند و زیباترین سخن است. گزینش و چینش واژه ها، هماهنگی معانی و استواری نظم از ...

اسطورۀ عصیان غولان پیش از طوفان در متون یهودی و مقایسۀ آن با متون اسلامی

هدف مقالۀ حاضر یک بررسی تطبیقی دربارۀ حوادث پیش از طوفان نوح (ع) میان تورات و متون دینی یهودی از ...

ارزیابی ارتباط آیه هفتم سوره انشراح با نصب امام علی(ع)

مطابق برخی روایات اهل بیت (ع) نزول سوره مبارک «الم نشرح» و به ویژۀ آیۀ ماقبل پایانی آن که می ...