نقد متنی و محتوایی روایات نهی از روستانشینی

روستانشینی، در برخی از روایات معصومان(علیه السلام) به شدت مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته است. این احادیث، ساکنین روستا ...

نکوهش روستانشینی

آیا حدیث هایی که زندگی در روستا را سرزنش کرده اند، معتبرند یا خیر؟