مشاغل نکوهیده

شخصی که در مورد شغل پسرش از پیامبر(ص) مشورت خواست، حضرت به او سفارش کرد که از پنج شغل بپرهیزد ...