زکریا بن آدم اشعری

شیخ طوسی، زکریا بن آدم را در ضمن اصحاب امام صادق، امام کاظم، امام رضا و امام جواد(ع) نام برده ...