539 - ترک احسان نابجا (1)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌. یکی دیگر از فرازهای دعای نورانی مکارم الاخلاق عبارت است از ...

538 - پرهیز از سرزنش و ملامت (۹)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌. آخرین نکته در تبیین این فراز از دعای مکارم الاخلاق این است که آنچه ...

537 - پرهیز از سرزنش و ملامت (۸)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌. سخن درباره روش برخورد با انسان‌های گنهکار بود. دو روش بیان شد: یکی مهربانی ...

536 - پرهیز از سرزنش و ملامت (7)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌. بحث در تبیین این فراز نورانی به روش برخورد با گنهکاران رسید. بدین منظور ...

535 - پرهیز از سرزنش و ملامت (6)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1] در تبیین این فراز نورانی سخن به اینجا رسید که نه تنها سرزنش کردن ...

534 - پرهیز از سرزنش و ملامت (5)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌. صحبت در تببین این فراز نورانی بود که در آن به این ویژگی از ...

533 - پرهیز از سرزنش و ملامت (4)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌. در جلسات گذشته بیان شد که سرزنش کردن دیگران به خاطر لغزش‌ها و عیب‌های ...

532 - پرهیز از سرزنش و ملامت (3)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌. در تبیین این فراز نورانی که در آن به یکی دیگر از زیورهای مردم ...

531 - پرهیز از سرزنش و ملامت (2)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌. صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم بود. گفتیم «تعییر» یعنی سرزنش ...

530 - پرهیز از سرزنش و ملامت

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌ یکی از زیورهای مردم صالح و باتقوا که در این فراز از دعای نورانی ...

سرزنش ممنوع!

هرگز کسی را به خاطر گناهش خوار نکن.