سرکه و زنده شدن قلب

امام صادق(ع) فرموده است: یحیی القَلبَ (السرائر، ج 3، ص 141) منظور از زنده شده قلب در اینجا به چه ...