کتاب سلیم بن قیس هلالی

محتوای کتاب، بررسی جایگاه، اسناد، موقعیت، اعتبار و بیان ویژگی های کتاب سلیم بن قیس است.

سُلَیم بن قِیس

بیشتر روایات سلیم از امام علی(ع) هستند. سلمان، ابو ذر، مقداد، عبد اللّٰه بن عبّاس، جابر بن عبد اللّٰه، از ...

بررسی و نقد احادیث قرطاس در کتاب سلیم بن قیس الهلالی

جانشینی پیامبر(ص)، یکی از دامنه دارترین مسائلی است که از رحلت آن حضرت تاکنون، اندیشمندان دو فرقه شیعه و سنی ...

سُلَيم بن قيس هلالى

سُلَيم بن قيس هلالى کیست؟

سُلَيم بن قيس هلالى

از ياران برجسته ی امام على و امام حسن و امام حسين و امام زين العابدين و امام باقر عليهم ...

31 نکته در باب سلیم بن قیس هلالی و کتاب او

این گفتار که ترجمة رسالة "الدرر و اللئالی فی ترجمة سلیم بن قیس الهلالی" است، 31 نکته درباره سلیم بن ...

بررسی و نقد متفردات کتاب سلیم بن قیس الهلالی

کتاب سلیم از آثار حدیثی شیعه متعلق به قرن اول هجری است. احادیث این کتاب در مقایسه با سایر مصادر ...

مؤلف کتاب اسرار آل‌محمد(ص) بر ترازوی نقد

«کتاب سُلَیم بن قیس هلالی» - که ترجمۀ فارسی آن با نام «اسرار آل‌محمد(ص)» منتشر شده، مشتمل بر روایاتی در ...

راوي كتاب سليم بن قيس بر ترازو

يگانه راوى «كتاب سليم به قيس»، ابان بن ابى عياش است. براى بررسى و نقد هر كتاب، دو راه پيش ...

نقدي بر مقاله «پژوهشي درباره سُلَيم بن قيس هلالي»

در فصلنامه مطالعات اسلامى ۱ (نشريه دانشكده الهيات و معارف اسلامى) مقاله اى با عنوان «پژوهشى در باره سليم بن ...