سه روز رو به آسمان

اعتکاف و به عبارت دیگر دست کم سه روز اقامت همراه با عبادت در مسجد، از جمله اعمال عبادی ارزشمند ...