امام حسین(ع) و آزاد کردن برده و...

امام حسین(ع) در باغش برده ی خود را دید که از نانی که می خورد به سگ هم می دهد. ...

غذا به سگ

امام حسین(ع) در عمل، اهمیت کمک به سگ را نشان داده است. هنگامی که حضرت در باغش غلام خود را ...