ابراهیم بت شکن

این حکایت نشان می دهد که نه تنها حضرت ابراهیم(ع) انسانی دانا بوده بلکه مادر او نیز شخصی دانا بوده ...

توسل به اهل بیت(ع) و شرک

آیا توسل به اهل بیت(ع) شرک نیست؟

089 ـ و من حاربکم مشرک

وَ مَنْ حارَبَكُمْ مُشْرِكٌ .

معناى شرك و مشرك

معناى شرك و مشرك چیست؟

زمان و مكان برائت از مشركان

آیا برائت از مشركان زمان و مکانی خاص دارد؟

اديان الهى و برائت از مشركان

آیا ادیان الهی دیگر نیز از مشرکان برائت می جستند؟