گردآوری سرمایه توحیدی ادبیات فارسی

مجموعه «شعر توحیدی» که به همت و تلاش حضرت استاد محمدعلی مجاهدی به زیور چاپ آراسته شده است، امتیازات زیادی ...

شعر توحیدی در تاریخ گهربار ادبیات فارسی

یکی از بزرگترین و مهم ترین قطعه های پازل موضوعی شعر آیینی، «شعر توحیدی» است که سه زیر مجموعه مهم ...

شعر توحیدی،عرصه پروازهای شاعرانه

هیچ جای بحث نیست که توحید، مهم ترین اصل از اصول اعتقادی است و وقتی به آیات قرآن کریم و ...

نشست علمی نقد و بررسی کتاب «شعر توحیدی»، برگزار می شود

کتاب شعر توحیدی، نخستین اثر از مجموعه «در قلمرو شعر آیینی »، با حضور مؤلف کتاب، نقد و بررسی می ...

شعر توحیدی

ذکر نمونه اشعار فارسی از قرون گذشته تا عصر حاضر