بازنگاشت «نقض» عبدالجلیل رازی قزوینی منتشر شد

بازنگاشت «نقض» عبدالجلیل رازی قزوینی که بر اساس تصحیح استاد فقید دکتر میر جلال الدین محدّث اُرموی و توسط استاد ...

شناخت نامه عبدالجلیل و «نقض»

در این مجموعه ۲۲ نوشتار منتشره درباره عبدالجلیل قزوینی رازی و کتاب نقض گرد آمده است.