تجرّی از دیدگاه شیخ انصاری با تطبیق بر آیات و روایات

موضوع «تجرّی» در دانش های اصول، فقه، کلام، فلسفه، حقوق، تفسیر و حدیث کاربرد دارد. اظهار نظر دربارۀ این موضوع، ...

روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری(ره) از نظریه تا تطبیق

هر چند از شیخ مرتضی انصاری در تفسیر قرآن میراث مکتوبی در دسـترس نیسـت، لکن با مطالعه در آثار متعدد ...