ضوء الشهاب فی شرح الشهاب

شرح 898 حدیث پیامبر اکرم(ص) که در شهاب الاخبار آمده است.