شخصیت والای امام زین العابدین(ع)

گوشه ای از شخصیت معنوی و عبادی امام سجاد(ع) در این ماجرا نمایان شده است.