عبد اللّه بن سبا

عبد اللّه بن سبا چه شخصیتی داشت؟

عبدالله بن سبا، آن چه بود و آن چه نبود

«عبدالله بن سبا» چهره اى مرموز و مبهم در متون تاریخى است که دربارۀ او بسیار سخن گفته شده است ...

عبد اللّه بن سبا ، چهره اى مرموز

گزارش هاى متفاوت و گاه متضاد درباره چگونگى شخصيّت او و تأثير او در حوادث و جايگاه فكرى و نيز ...