عبد اللّه بن زبير اسدى

عبد اللّه بن زبير اسدى کیست؟

عبد اللّه بن زبير اسدى

از شاعران نامدار كوفه و دربار اموى در قرن نخست هجری