عترت در قرآن

آیات مربوط به اهل بیت(ع) در قرآن

ضرورت نیاز مردم به امام

عترت طاهره كساني هستند كه بر گويا ساختن قرآن و شنيدن نجواي آن و آگاهي بر باطن پنهان آن توانمندند ...

مراد از عترت در حدیث ثقلین

مراد از عترت و اهل بیت در حدیث ثقلین که پیامبر سفارش به تمسک به آنها کرده چه کسانی هستند؟ ...