عترت در قرآن

این کتاب، در بیان فضایل و مناقب عترت پیامبر(ص) از دیدگاه قرآن است.

عترت در قرآن

آیات مربوط به اهل بیت(ع) در قرآن