سفارش رسول خدا(ص) به رسیدگی به زن

پیامبر(ص) از عثمان بن مظعون خواست تا از زیاده روی در عبادت خودداری کند و به همسرش نیز رسیدگی کند ...

زهد افراطی

عثمان بن مظعون تصمیم گرفته بود از همه چیز دنیا دوری جوید. از زن، گوشت و حتی می خواست خود ...

زندگی یک مسلمان

زهد به معنای بریدن از همه چیز دنیا نیست بلکه روزه و خوردن و خوابیدن و عبادت و همبستری از ...

عثمان بن مظعون

عثمان بن مظعون کیست؟

عثمان بن مظعون

از یاران پیامبر اکرم ص