چیستی عدل

نگارنده شش نکته از مباحث عدل الهی را به بحث می‌گذارد: حوزۀ بحث عدل الهی، تعاریف عدل ...

فلسفة تفاوت­های جنسیتی از منظر عدل الهی

بحث «عدل» از مباحث گسترده و پردامنه در فرهنگ اسلام و از ضروریات مذهب شیعه به شمار می‌رود. از دلایل ...

بررسى ديدگاه هاى على شريعتى درباره تاريخ و اعتقادات تشيع

اين مقاله ديدگاه هاى على شريعتى درباره شيعه را موضوع بررسى خود قرار داده، كار خود را بر دو كتاب ...

انواع ظلم

ظلم چند گونه است؟

همراهی توحید و عدل در آیات و روایات

یگانگی و دادگری خداوند متعال که در متون دینی، تحت عنوان "توحید و عدل" یاد شده است، از چنان اهمیّتی ...

برگزاری نشست «نقش مبنایی عدل در امام‌شناسی شیعی»

نشست «نقش مبنایی عدل در امام‌شناسی شیعی و آسیب‌شناسی نظریه هانری کوربن» برگزار می‌شود.