عظیم

صفت عظیم خداوند در لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟

عظیم

از صفات خداوند