آگاهی پیامبران و امامان از دانش پزشکی

آیا پیامبران و امامان از دانش پزشکی آگاه بودند؟

کاوشی در روایت تأبیرالنخل

در پاره‌ای از منابع روایی اهل سنت از جمله صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، سنن ابن ماجه، صحیح ابن ...