تست توضیحات
تست اینتر

حج و عمره در قرآن و حدیث

نویسنده مبانی حج ابراهیمی و محمّدی و جنبه های اجتماعی و فردیِ آن را از متن کتاب و سنّت استخراج ...

018 ـ آثار و برکات حج

مشکات هدایت (18)

بررسی تطبیقی روایات فریقین در تشریع عمره تمتّع

در دوره جاهلیت، حج و عمره به عنوان دو عبادت مستقل به شمار می‌آمده و در دو زمان مختلف از ...