غریب الحدیث فی بحار الانوار

کتاب به روش متداول سایر کتاب های غریب الحدیث، به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده و هر حدیثی را که ...

غریب الحدیث فی الکتب الاربعة

کتابی است در شرح الفاظ دشوار در احادیث کتب اربعه

کتاب های غريب الحديث

چه کتاب هایی در مورد احادیثی سخن گفته اند که درک عبارات و مفهوم آنها دشوار است؟

تبيان اللغة در لغت قرآن و صحيفه

«غريب الحديث» علمى است كه در آن به تفسير الفاظ مشكله در احاديث پرداخته مى شود. تبيين غوامض لفظى روايات ...

سير تدوين «غريب الحديث»

واژه هاى نامفهوم و يا ديرياب, گاه در جاى حسّاس و اصلى جمله قرار مى گيرند و از اين رو, ...