فرهنگ نامه جمعه

در آن، احادیث در فضایل شب و روز جمعه گرد آمده است.