فطرت خداشناسی

آیات و احادیث، چگونه فطری بودن خداشناسی را مطرح کرده اند؟

معناى خداشناسى فطرى

فطری بودن خداشناسی یعنی چه؟

آفرینش براساس فطرت توحید

اشاره به آيه 172 از سوره اعراف