مدارا در معامله و قرض

آسان گیری در خرید و فروش و قرض دادن و گرفتن، مورد سفارش قرار گرفته است.

چه کسی هست که به خدا قرض بدهد؟

آیت‌الله محمدی ری‌شهری در جلسه تفسیر سوره حمد : در زمان پیغمبر(ص) ثروتمندی بود که اموال خود را انفاق می‌کرد ...

چهل حدیث « قرض و ربا »

خداى عزوجل رباخوار و ربا دهنده و نويسنده و شاهد بر آن را لعنت كرده است.