صاحب کتاب بودن، از نشانه‌ای بر احتیاط تا مدح اثرگذار

اثبات انتساب حدیث به معصومان(ع) نیازمند فرایند اعتبارسنجی است. یکی از مراحل این فرایند، بررسی وضعیت راویان است. وثاقت راوی، ...

ارکان اربعه، فراتر از توثیق

تعبیر «الارکان الاربعة» را می‌توان عبارتی رجالی دانست و در توثیق برخی از راویان از آن بهره برد. امّا ریشه ...

بازکاوی دلالت حدیث «اعرفوا منازل الرجال»، بر مبنای اکثار روایت از معصوم علیه السلام

از مباحث قابل‌بررسی در قلمرو توثیقات عام رجالی، کثرت روایت از معصوم علیه السلام است. شماری از رجال‌‌پژوهان،‍احراز این ویژگی ...

قواعد توثیق راویان

کتاب در پی روشن داشت قواعد کلی توثیق، چه توثيقات خاص و چه توثيقات عام است و می کوشد تا ...