حدیث ثقلین و پژوهش قوام‌الدین محمد وشنوی درباره آن

مقاله حاضر ابتدا با معرفی و تعریف «حدیث ثقلین» به اهمیت آن در اعتقادات شیعه و نیز در تقویت جریان ...