قیام مردم مکه پس از واقعه عاشورا

آیا مردم مکه پس از واقعه عاشورا دست به قیام زدند؟