لبّ اللباب فی علم الرجال

کلیاتی از علم رجال در آن آمده است.