مُتَنَبّى

شاعر قرن چهارم

تجلّی مضامین کلام امام علی (ع) در شعر متنبی

بینامتنی یا تناص، امروزه از مباحثی است که در تحلیل متون ادبی اهمیت فراوانی دارد. یکی از این متن‌ها که ...