بررسی اعتبار روايت المهدی فی لسانه رته و جنبش محمد بن عبدالله حسنی در جعل آن

يکی از جريان‌های مؤثر در جعل و تحريف روايات حوزۀ مهدويت، قيام محمد بن عبدالله بن حسن مثنی(۱۰۰ـ145) از سادات ...