وثاقت برقی با تأکید بر مشایخ او در کتاب المحاسن

موضوع این تحقیق بررسی وثاقت برقی و اعتبار روایات او با تأکید بر مشایخ وی در کتاب المحاسن است. هدف ...

توثيق مشايخ احمد بن محمد بن عيسی اشعری در ترازوی نقد

شناخت حال رجالی راوی گاه با فرایند توثیقات عام میسر می‌شود و در آن توثیقات، جمعی از راویان تحت ضابطه‌ای ...

مشایخ نجاشی و بررسی وثاقت عمومی آنان

احمد بن علی نجاشی، یکی از متخصصان برجسته علم رجال و کتابشناسی است و رجال او در میان چهار کتاب ...