مُفضّل بن عمر

اهل کوفه و از اصحاب امام صادق و امام کاظم(ع) و یکی از اصحاب سرّ آن دو امام به شمار ...

وصیت مفضل بن عمر، بازیابی و اعتبارسنجی

از مفضل بن عمر، متنی به نام «الوصیه» در دست است که شامل دو نوع سخن است: سخنان نویسنده و ...

توحيد المفضل

« توحيد المفضل»، كتابى است به زبان عربى، در خداشناسى، منسوب به امام صادق( ع).