معرفی مقاتل بن سلیمان (صاحب تفسیر کبیر)

يكى از مفسران قرن دوم قمرى «مقاتل بن سليمان» از مردم «رى» يا به قولى «خراسان» بود كه مؤلف «تفسير ...

تفسیر مقاتل بن سلیمان و جایگاه آن

تفسیر مقاتل بن سلیمان، یکی از اولین تفاسیر ترتیبی و مختصر نوشته شده در قرن دوم هجری و آمیزه‌ای از ...