منطق گفتمانی امام رضا(ع) در مناظرات؛ نیاز امروز پیروان ادیان

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث تأکید کرد: منطق گفتمانی امام رضا(ع) در مناظرات نیاز امروز ما هم هست؛ ...

جستاری در راهکارهای مؤثر بر اقناع مخاطب در مناظرات رضوی

اقناع مخاطب در ارتباط کلامی و غیرکلامی کارکردهای مختلفی دارد و در تحلیل متون، موضوعی حائز اهمیت است و به ...