بررسی تمثیل «خامة الزرع» در روایات شیعی و مفاد آن

در توصیف مؤمن روایاتی گوناگون در اشکالی متنوع وجود دارد که یکی از آن‏ها تشبیه مؤمن به خامة الزرع است. ...

نشانه مؤمن

کسی که نیکیها او را خوشحال و بدیها او را ناراحت کند، مؤمن است

دنیای مؤمن و کافر

دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است

تحلیل روانی شخصیت مؤمن از بُعد رفتاری در آیات و روایات

در قرآن کریم و روایات، ایمان به همراه عمل صالح آمده و مومن واقعی پای بند به دستورات الهی معرفی ...